ประกาศ
ทางกฎหมาย

a close up of three different colors of paper
a close up of three different colors of paper
ประกาศทางกฎหมาย
(จำกัดความรับผิดชอบ)

ข้อมูลที่จัดทําโดย บริษัท ฉลาดอัจฉริยะ จำกัด (ต่อไปนี้ 'บริษัท') บนเว็บไซต์ https://chalaad.com ('เว็บ') มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

ประกาศเกี่ยวกับเว็บไซต์

ข้อมูลทั้งหมดบนจัดทำเผยแผ่โดยสุจริต แต่บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ หรือข้อมูลทีที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์รวมถึงการอ้างอิงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เพียงฝ่ายเดียว

ประกาศเกี่ยวกับลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก

ลิงก์ไปเว็บไซต์อื่น ภายนอก อาจมี (หรือคุณอาจถูกส่งต่อผ่าน) ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นซึ่งผลิตหรือรับผิดชอบโดยบุคคลที่สาม หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ผ่านรูปแบบการโฆษณาใด ๆ ลิงก์ภายนอกดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจสอบ ทดสอบ เพื่อความถูกต้อง ความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน หรือความสมบูรณ์โดยบริษัท บริษัทสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน รับรอง หรือรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่เสนอโดยเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ บริษัทไม่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบธุรกรรมใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้งานเว็บไซต์และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

ประกาศเกี่ยวกับพันธมิตร/คู่ค้าอื่น

บางส่วนของเว็บไซต์อาจมีการเผยแพร่ลิงก์ซึ่งส่งต่อไปยังเว็บไซต์พันธมิตร และบริษัทอาจได้รับค่าตอบแทน ค่านายหน้าจากพันธมิตร/ คู่ค้า เมื่อมีเกิดการซื้อสินค้าสำเร็จที่เว็บไซต์ซึ่งให้บริการโดยพันธมิตร/คู่ค้าดังกล่าว ที่ผู้ใช้ดำเนินการผ่านเว็บไซต์จากการเข้าผ่านลิงก์ดังกล่าว ทั้งนี้รายการเพื่อส่งเสริมการขายลักษณะดังกล่าวที่บริษัทเข้าร่วม ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง

  • โปรแกรมพันธมิตรลาซาด้า

ปรับปรุง และประกาศไว้ ล่าสุด เมื่อ
11 ตุลาคม 2566